Indywidualne programy

W szczególnych przypadkach możecie starać się o indywidualną organizację studiów (IOS) - co to znaczy? Po przyznaniu IOS student ma możliwość realizowania zajęć przewidzianych programem studiów w róż- nych grupach (po wcześniejszej zgodzie prowadzących) a także zaliczania materiału w czasie konsultacji (oczywiście nie zawsze jest to możliwe, niektóre zajęcia - np. warsztaty - wymagają obecności).

Pamiętajcie, że zgodnie z  Uchwałą Rady Wydziału 23/2013 o  IOS może starać się student po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich oraz pierwszego semestru studiów II stopnia. Indywidualna organizacja studiów może być przyznana na jeden semestr. Przy decyzji Dziekan może wziąć pod uwagą dotychczasowe wyniki w  nauce studenta. Przesłankami do przyznania IOS jest podjęcie przez studenta drugiego kierunku studiów lub jego skomplikowana sytuacja zdrowotna. IOS ułatwia w takich przypadkach realizację programu studiów.

Studenci wyróżniający się, którzy osiągają dobre wyniki w  nauce i mają sprecyzowane zainteresowania badawcze mogą starać się o indywidualny program studiów. Umożliwia on dokonanie zmian w programie przez wprowadzenie nowych przedmiotów (przy zachowaniu wymaganej ilości punktów ECTS), nie przewidzianych wcześniej w programie studiowanego kierunku, jednak ważnych dla Waszych zainteresowań lub przydatnych w realizacji badań planowanych przy pisaniu pracy magisterskiej. Warto konsultować taką decyzję z promotorem Waszych prac dyplomowych.

Studia według indywidualnego programu studiów student może podjąć po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego i zaliczeniu pierwszego roku studiów I  stopnia i  jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich oraz pierwszego semestru studiów II stopnia. Przy decyzji Dziekan bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów oraz opinię wydziałowego koordynatora ds. studentów uzdolnionych.

Studenci mogą także uczęszczać na zajęcia poza swoim kierunkiem i  zaliczać je jako przedmioty ponadprogramowe. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez Dziekana, wprowadza się do dokumentacji studiów z odpowiednią adnotacją. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczania przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu przebiegu studiów, odnotowuje się jednak w suplemencie do dyplomu.

Zajęcia międzykierunkowe, czyli układaj swój program studiów

Od roku akademickiego 2014/2015 WNHiP przygotował katalog międzykierunkowych wykładów, które są dostępne dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale, z możliwością wybierania przez studentów zajęć dydaktycznych (wykładów) z oferty udostępnionej dla studentów wszystkich kierunków studiów (tryb stacjonarny i niestacjonarny). Wykład fakultatywny/monograficzny, który jest w planie studiów danego kierunku, może być zastąpiony wykładem z  oferty WNHiP.

Zasady wyboru zajęć:
1. Student studiów pierwszego stopnia może zaliczać - w ciągu całego cyklu kształcenia - 2 wykłady z katalogu międzykierunkowych wykładów WNHiP.
2. Student studiów drugiego stopnia może zaliczać - w ciągu całego cyklu kształcenia - 1 wykład z katalogu międzykierunkowych wykładów WNHiP.
3. Student jednolitych studiów magisterskich może zaliczać – w ciągu całego cyklu kształcenia - 3 wykłady z katalogu międzykierunkowych wykładów WNHiP.
4. Wybór wykładu międzykierunkowego wymaga akceptacji dyrektora lub kierownika ds. dydaktycznych jednostki, w której studiuje student oraz akceptacji prodziekana.
5. Po uzyskaniu zgody dyrektora/kierownika ds. dydaktycznych w swoim Instytucie/Katedrze - nastąpi zapisanie studenta do grupy; zapisu na zajęcia dokonuje sekretariat dydaktyczny w Instytucie/Katedrze, w którym realizowany jest wybrany przez studenta
przedmiot.
6. Termin zapisów na wykład wybrany z oferty WNHiP musi nastąpić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru zimowego i letniego
7. W okresie otwarcia kalendarza w systemie USOSweb, student jest zobligowany do dokonania podpięć dla wszystkich swoich przedmiotów.