Seminaria magisterskie i licencjackie

SZANOWNI PAŃSTWO SEMINARZYŚCI, 

W PLANACH ZAJEĆ ZOSTALI PAŃSTWU ZAPROPONOWANI KONKRETNI PROWADZĄCY SEMINARIA LICENCJACKIE ORAZ MAGISTERSKIE.  MAJĄ PAŃSTWO TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA SIĘ DO KAŻDEGO SAMODZIELNEGO PRACOWNIKA NAUKOWEGO W INSTYTUCIE HISTORYCZNYM. 

Lista wszystkich samodzielnych pracowników naukowych znajduje się na stronie Instytutu Historycznego. 

Poniżej szczegółowe informacje na temat zainteresowań badawczych i problematyki seminaryjnej niektórych prowadzących.

 

DR HAB. DAGMARA ADAMSKA

Moje zainteresowania koncentrują się na historii średniowiecza, a zwłaszcza na historii Śląska w XIII-XVI w. Szczególnie interesują mnie zagadnienia dotyczące dawnych mieszkańców Śląska (portrety zbiorowe i studia przypadków), krajobrazu osadniczego (np. rozwój przestrzenny miast i wsi, relacje między człowiekiem a przyrodą, problem kolonizacji Śląska), a także wybrane zagadnienia z dziejów kultury (np. kultura elitarna i masowa, mobilność ludzi i idei). Staram się uczyć studentów metodyki interdyscyplinarnej, korzystając nie tylko z przekazów pisanych, ale także sięgając po materiał archeologiczny i ikonograficzny.

 

DR HAB. PIOTR BADYNA

Zainteresowania badawcze:

— antropologiczne spojrzenie na dzieje Polski i Powszechne epoki nowożytnej;

— sacrum i profanum w okresie XVIXVIII stulecie; 

— historia kulinariów i kuchni od XVI do XVIII w.;

— procesy, mechanizmy i zjawiska o charakterze globalnym współcześnie i w perspektywie historycznej;

— historia i współczesność turystyki;

— historia gospodarcza czasów nowożytnych w ujęciu ekonomicznym i antropologicznym.

 

DR HAB. PIOTR CICHORACKI PROF. UWR 

prowadzone seminaria: licencjackie i magisterskie. Zakres chronologiczny prac: historia Polski i powszechna II połowy XIX w. oraz historia XX w. do 1945 r. 

Zainteresowania badawcze - historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX w. do 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych aspektów dziejów II Rzeczypospolitej (problematyka polityczna, społeczna, ekonomiczna, wojskowa).

 

PROF. DR HAB. MAREK DERWICH

Zainteresowania w kontekście prac licencjackich i magisterskich:

1. Dzieje  średniowiecza, polskiego i powszechnego, w szczególności:

a) misja i chrystianizacja w dziejach Europy

b) dzieje klasztorów i zakonów

c) początki państwa i Kościoła w Polsce

d) organizacja Kościoła: biskupstwa, kolegiaty,  parafie

 

2. Dzieje cywilizacji, w szczególności:

a) rzeki i morza w dziejach

b) śmierć w średniowiecznym świecie

 

3. Kasaty klasztorów w Polsce i Europie 1773-1905, w szczególności:

a) kasaty poszczególnych klasztorów i ich grup

b) dzieje mienia poklasztornego

c) losy zakonników po sekularyzacji

d) losy archiwów i bibliotek klaszornych

 

DR HAB. JOANNA DUFRAT

Seminarium magisterskie. Zakres chronologiczny prac: historia Polski i powszechna XIX i XX w.  

Zainteresowania badawcze - historia polityczna, gospodarcza i społeczno-obyczajowa (w tym dzieje kobiet).

 

DR HAB. TOMASZ GŁOWIŃSKI PROF. UWR 

Tomasz Głowiński ur. 18.10.1967 r. we Wrocławiu. Absolwent 1 LO we Wrocławiu. W latach 1986-1991 studia historyczne w Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1988-1991 w NZS. W latach 1989-1990 przewodniczący Samorządu Studenckiego UWr. Praca magisterska „Armia Krajowa w 1944 r. w świetle „Dziennika Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie”” obroniona w 1991 r. W latach 1991-1992 bibliotekarz w ZNiO we Wrocławiu. W latach 1992-1997 stypendysta Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego UWr., a w 1996 r. stypendysta KAAD w Berlinie. Doktorat pt. „O Nowy Porządek Europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w GG w latach 1939-1945” obroniony w 1998 r. Od 2001 r. adiunkt w Instytucie  Historycznym UWr. Od 1996 r. członek Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od 2004 r. wiceprezes tego oddziału, a od 2010 r. jego prezes i członek Rady Krajowej Stowarzyszenia. Od 2019 r. wiceprzewodniczący Rady Krajowej St. „Wspólnota Polska”. Od 2006 r. sekretarz Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą i od 2010 redaktor strony internetowej WSzHG. W latach 2007-2010 uczestnik projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych pt. Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1945-1989. Od 2013 r. doktor habilitowany, od 2017 r. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2018 r. kierownik Zakładu Historii Gospodarczej Demografii i Statystyki IH UWr.. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, od 2018 r. w Zarządzie Krajowym tego Towarzystwa.

 

Zainteresowania badawcze:

 • propaganda hitlerowska w okupowanej Polsce (1939-1945),
 • pieniądz i bankowość emisyjna w XIX i XX w.,
 • historia gospodarcza i społeczna (zwłaszcza historia życia codziennego i kultury materialnej),
 • historia regionalna (Wrocław, Dolny Śląsk),
 • historia USA i historia Indian amerykańskich,
 • historia Polonii i Polaków poza granicami kraju,
 • historia relacji polsko-żydowskich w XIX i XX w.,
 • Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne w czasie II wojny światowej,
 • historia wojskowości (w tym Festung Breslau 1945, Korpus Ochrony Pogranicza, kampania wrześniowa 1939).

 

PROF. DR HAB. MATEUSZ GOLIŃSKI

Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna, historia Śląska (w epokach przedpruskich), dzieje miast i mieszczaństwa, osadnictwa, wojskowości, kultury materialnej i mentalności w epokach przedindustrialnych.

 

DR HAB. MAREK GÓRNY PROF. UWR 

Problematyka seminarium:

 • Dzieje rodziny, dziecka
 • Uczuciowość narzeczeńska i małżeńska
 • Zwyczaje i obyczaje w życiu codziennym
 • Funkcjonowanie społeczności lokalnych
 • Genealogia szlachty, mieszczan, chłopów
 • Dzieje Niemców, Ormian, Żydów, Szkotów i innych nacji w dawnej Polsce
 • Historia prawa
 • Historia gospodarcza
 • Demografia historyczna
 • Antroponimia historyczna

 

shsg.arhis.pl

 

DR HAB. LUCYNA HARC

Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

 

Zapraszam na seminarium licencjackie i magisterskie studentki oraz studentów zainteresowanych problematyką bliskich mi obszarów badawczych, do których należą: 

 • historia nowożytna (szczególnie badania nad wiekiem osiemnastym oraz dzieje Śląska), 
 • historia nauki i wynalazków,
 • nauki pomocnicze historii,
 • archiwistyka,
 • archiwa cyfrowe,
 • zarządzanie powstającą współcześnie dokumentacją,
 • e-administracja.

 

DR HAB. GRZEGORZ HRYCIUK PROF. UWR 

Tematyka seminarium - Najnowsza historia Polski i powszechna (po 1918 r.)
Zagadnienia szczegółowe:
-mniejszości narodowe w Polsce (Niemcy, Żydzi, Białorusini, Ukraińcy)
-diaspora (mniejszość) polska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
-relacje polsko-ukraińskie, z naciskiem na lata 1918-1947
-historia Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Związek Radziecki jako całość)
-historia wojskowości i konfliktów zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej - po roku 1918
-życie codzienne w XX w.

 

PROF. DR HAB. PAWEŁ JAWORSKI

Problematyka seminarium

Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje dla Polski i Europy

 • analiza najnowszej literatury dotyczącej historii Polski i powszechnej okresu 1914-1923
 • prace oparte na źródłach prasowych i pamiętnikarskich

 

PROF. DR HAB. ELŻBIETA KASZUBA

Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Seminaria dyplomowe - profil tematyczny

Moje zainteresowania naukowe obejmują historię Polski i powszechną (polityczną i społeczną) XX/XXI wieku, z naciskiem na następującą problematykę:

- komunikacja społeczna, massmedia, propaganda polityczna w systemach autorytarnych i totalitarnych;

-  dzieje kultury, materialne dziedzictwo kulturowe i sposoby jego ochrony - rewitalizacji;

-  tożsamość lokalna, narodowa, państwowa;

-  dzieje II Rzeczypospolitej;

-  dzieje Polski po 1945 r.;

-  dzieje Śląska i Wrocławia po drugiej wojnie światowej.

Ważniejsze publikacje:

Między propagandą a rzeczywistością. Polska ludność Wrocławia 1945-1947, Wrocław 1997; System propagandy obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 – 1939, Toruń 2004; Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma "Radio"/"Antena". Wybrane zagadnienia, Kraków 2019;  Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2007; współautorskie monografie miast dolnośląskich - Historia Brzegu Dolnego, Brzeg Dolny - Wrocław 1998; Świebodzice. Zarys monografii miasta, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001.

Na swoich seminariach stosuję zasadę, że z każdym studentem wspólnie wybieramy optymalny dla obu stron temat pracy.

 

PROF. DR HAB. JAN KĘSIK

Zakład Historii Kultury Materialnej

Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) - profil tematyczny

Moje zainteresowania naukowe obejmują historię Polski i powszechną XIX i XX wieku, z naciskiem na następującą problematykę:

- stosunki polsko-ukraińskie w XIX i XX stuleciu:

- relacje pomiędzy wojskiem a społeczeństwem w II Rzeczypospolitej;

- historię sportu

- historię kultury materialnej, jej ochronę i rewitalizację;

- historię techniki i przemysłu;

- historię Polski XIX i XX wieku;

- historię Śląska XIX i XX w.

Na moich seminariach studenci składają propozycje swoich prac dyplomowych i wspólnie wybieramy optymalny temat.

 

DR HAB. PAWEŁ KLINT

Prowadzone przeze mnie seminaria licencjackie i magisterskie dotyczą historii Polski i historii powszechnej XVI–XVIII wieku.

Na seminariach poruszane są zagadnienia z historii społecznej, historii codzienności, antropologii historycznej, m.in. dotyczące przestępczości, podejścia do śmierci, humoru staropolskiego, mentalności, własności, zniszczeniom wojennym, funkcjonowania rodziny i elit czy cudzoziemcom w Polsce. Wiele miejsca na seminariach poświęcam również genealogii i heraldyce szlacheckiej. 

 

DR HAB. ROBERT KOŁODZIEJ PROF. UWR.

Na seminarium zapraszam osoby zainteresowane historią nowożytną oraz dziejami Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w XVI-XVIII w. Studenci na moim seminarium zajmują się zagadnieniami związanymi z dziejami politycznymi, historią ustroju i prawa Rzeczypospolitej (sejmów, senatu, sejmików i instytucji samorządowych), zagadnieniami związanymi z armią i jej ewolucją, wojnami i wojskowością staropolską. Powstają u mnie prace z zakresu badań kultury politycznej szlachty, szlacheckich elit, ich znaczenia i uczestnictwa we współrządzeniu państwem. Interesuje mnie również historia dyplomacji i stosunków Rzeczypospolitej z sąsiadami, a co za tym idzie problematyka związana z podróżami dyplomatycznymi.

 

DR HAB. MAŁGORZATA KOWALCZYK

Adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na historii kultury czasów nowożytnych. W realizowanych przeze nią studiach można wydzielić kilka nurtów: 

 • Podróże po świecie i ich wymiar poznawczo-kulturowy 
 • Rola i miejsce kobiety w społeczeństwie europejskim 
 • Dzieje dziecka i dzieciństwa
 • Historia rodziny szlacheckiej
 • Dom jako miejsce życia prywatnego
 • Relacje polsko-włoskie
 • Mniejszości etniczne (ze szczególnym uwzględnieniem Romów i Hucułów)
 • Edytorstwo źródeł historycznych

 

DR HAB. GRZEGORZ KULKA

Doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu historii oraz magister prawa. Adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: sądownictwo honorowe i wojskowe w II RP i okresu II wojny światowej; polska emigracja polityczna w XX w.; parlamentaryzm polski w XX w.

 

DR HAB. JOANNA NOWOSIELSKA - SOBEL PROF. UWR 

(Zakład Historii Najnowszej) - senator Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Kolegium Doktorskiego Historii Szkoły Doktorskiej UWr. 

Jestem badaczem historii Polski i powszechnej XIX i całego XX w. (w tym czasów zaborowych, II RP i PRL-u), śląsko i niemcoznawcą. W sposób szczególny interesują mnie różnorodne zagadnienia społeczne i kulturowe we wszystkich aspektach z życiem codziennym (kody odczytywania codzienności, np. w modzie/ubiorze, przedmiotach, kształtowaniu wnętrz, diecie, dbaniu o kondycję zdrowotną) i historią mentalności (emocje i uczucia jako wrażliwe determinanty codzienności) włącznie. W swoim odczytywaniu przeszłości nie ograniczam się tylko do warsztatu historyka, ale staram się patrzeć na problem badawczy przez pryzmat interdyscyplinarności. Wiele uwagi poświęcam na problematykę dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego) miast i wsi oraz procesowi budowania tożsamości ziem polskich. Jako niemcoznawca w swoich badaniach podejmuję różne zagadnienia z historii XIX i XX w., w tym czasów III Rzeszy. W ścisłym gronie preferowanych przeze mnie źródeł historycznych znajdują się prasa, fotografia, ilustracja, film dokumentalny oraz fabularny, wspomnienia, literatura piękna, mapy historyczne oraz różnorodne materialne artefakty przeszłości. 

 

DR HAB. WOJCIECH MROZOWICZ PROF. UWR 

Jestem historykiem-mediewistą, zatrudnionym w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej do Końca XV w. w Instytucie Historycznym, a także współpracownikiem Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki średniowiecznej historii Śląska i Polski, historii dziejopisarstwa (zwłaszcza śląskiego), hagiografii, monastycyzmu oraz wybranych nauk pomocniczych historii. Chętnie badam rękopisy średniowieczne. Podejmuję się także wydawania łacińsko- i niemieckojęzycznych tekstów źródłowych.

Na moich seminariach licencjackich i magisterskich są popularne tematy z zakresu historii średniowiecza, zwłaszcza Polski i Śląska. Studenci podejmują najchętniej problemy dotyczące szeroko rozumianej kultury, w tym kultury duchowej i historii życia codziennego, chociaż powstają też prace poświęcone zagadnieniom politycznym i społecznym czy historii Kościoła. Tematy prac studenci wybierają samodzielnie (ich ostateczna wersja jest jednak uzgadniana z prowadzącym). Z założenia prace opierają się na źródłach pisanych (dostępnych w tłumaczeniach na język polski) oraz literaturze polskojęzycznej. Mile widziane jest, szczególnie w pracach magisterskich, sięganie do źródeł w innych językach, a także wykorzystywanie materiałów archeologicznych czy dzieł sztuki.

 

DR HAB. ADAM PAŁUCHOWSKI 

Zakres zainteresowań badawczych: historia społeczna, gospodarcza i instytucjonalna Grecji starożytnej, a w szczególności poleis kreteńskich i Sparty, począwszy od schyłkowej fazy epoki mykeńskiej po epokę Wczesnego Cesarstwa. 

Baza źródłowa: przede wszystkim epigrafika, również numizmatyka i archeologia, w mniejszym stopniu źródła narracyjne. 

Przykładowe zagadnienia: politogeneza (formowanie się organizmów państwowych), etnogeneza, kolonizacja, szeroko rozumiane niewolnictwo (wraz z niewolnictwem typu helotycznego) i wszelkie formy zależności (np. poleis i wspólnoty zależne), społeczności greckich poleis w ujęciu antropologicznym, instytucje polityczne starożytnych Greków, imperializm, elity.

 

DR HAB. TOMASZ PRZERWA PROF. UWR 

zatrudniony w Zakładzie Historii Śląska

redaktor naczelny Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”

koordynator wyjazdów studenckich do Haus Schlesien w Königswinter

W swoich badaniach koncentruje się na dziejach Śląska po 1740 r. z naciskiem na historię społeczną, polityczną i gospodarczą. Autor szeregu prac z zakresu historii lokalnej i regionu,

sportu i turystyki, transportu i komunikacji, rejonów górskich (Sudety), prasy i twierdzy srebrnogórskiej.

 

PROF. DR HAB. JACEK PIOTROWSKI 

Seminarium licencjackie i magisterskie:

1/ Historia najnowsza Polski i powszechna. Różnorodne zagadnienia poczynając od okresu 1918-1939, poprzez drugą wojnę światową, latami powojennymi do początków XXI włącznie. Prace licencjackie oparte głównie na literaturze historycznej, zaś prace magisterskie w większym stopniu na źródłach, rękopisach (np. w Ossolineum), materiałach archiwalnych, prasie z różnych okresów historii najnowszej. 

2/ Dydaktyka historii. Monografie szkół; prace na temat środków dydaktycznych w Polsce i innych krajach.
3/ Krąg zagadnień związanych z integracją europejską. Zmiany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym

 

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ

Seminarium magisterskie

Temat: Historia a nowe media

W ostatnich latach obok tradycyjnych mediów pojawiło się kilka nowych, które wykorzystują historię w różny sposób. Raz jest ona tematem głównym, innym razem tłem, zapleczem dla tematów podejmowanych na tych nośnikach. W każdym przeszłość próbuje się traktować w sposób atrakcyjny, przyciągający uwagę, co ma różne konsekwencje dla historii jako dyscypliny naukowej. Jest ona wykorzystywana także jako element polityki historycznej państwa, konkretnej instytucji, samorządu lub wspólnot obywatelskich. Celem seminarium jest analiza wybranych mediów i wykorzystania przez nie treści historycznych. Poniższy wykaz zagadnień nie jest zamkniętą listą, lecz propozycją zakresów tematycznych wartych podjęcia. Są to:

Muzea narracyjne

Filmy animowane

Komiksy

Gry komputerowe

Gry planszowe

Podcasty

Videovlogi

Portale / strony internetowe

Zapraszam wszystkich chętnych do podjęcia tych zagadnień (w odniesieniu do Polski lub innych krajów) na moje seminarium. Na wszystkie pytania odpowiem drogą emailową.

 

Seminarium licencjackie

Temat: Wydarzenia Marca' 68 na Uniwersytecie Wrocławskim

Wydarzenia Marca 1968 roku na Uniwersytecie Wrocławskim były jednym z najważniejszych rozdziałów jego powojennych dziejów. Władze, pracownicy oraz studenci wykazali się wielką odwagą, walcząc o wolność dyskusji, równość traktowania, swobodę prowadzenia badań naukowych. Punktem wyjścia proponowanych zajęć jest list prof. Stanisława Hartmana, wybitnego matematyka UWr, skierowany jesienią 1968 r. do studentów naszej Alma Mater. Przypomniany ostatnio, stanowi ważny dokument historyczny, nie tracący i dziśna aktualności. Uczestnicy seminarium będą zbierać materiały archiwalne, przeglądać prasę, korzystać z archiwum radia i telewizji. Przeprowadzą także pogłębione wywiady ze świadkami wydarzeń lub potomkami głównych protagonistów. Część zebranych materiałów zostanie wykorzystana do opracowania strony internetowej. Z pomocą przyjdą studenci informatyki UWr., którzy zapewnią odpowiednie wsparcie temu projektowi. Zebrane materiały mogą również posłużyć do organizacji wystawy plenerowej czy innych wydarzeń związanych z tym fragmentem historii naszej uczelni.

Zapraszam wszystkich chętnych na moje seminarium. Na wszystkie pytania odpowiem drogą emailową.

 

DR HAB. MAŁGORZATA RUCHNIEWICZ PROF. UWR 

Zakład Historii Europy Wschodniej IH UWr

Zapraszam na seminarium licencjackie i magisterskie w trybie indywidualnym studentów zainteresowanych problematyką śląską w XIX i XX w. (dzieje społeczne, historia gospodarcza) oraz historią Polaków na byłych ziemiach wschodnich II RP w latach 1939-1959, przymusowymi migracjami Polaków i Niemców w latach 1939-1948, represjami radzieckimi wobec Polaków w latach 1939-1956 (szczególnie deportacjami i pobytem w obozach Gułagu). Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego.

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. nadzw. w Instytucie Historycznym U. Wr. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Śląska w XIX i XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kłodzkiej i historii małych miast) oraz Europy Wschodniej w XX w. (historia Białorusi, dzieje Polaków na Wschodzie). Jest członkiem Historische Kommision für Schlesien. Jest autorką lub współautorką pięciu monografii i licznych artykułów, redaktorką wydawnictw źródłowych. Publikuje po polsku i niemiecku. M. in. w 2015 r. w Wallstein Verlag wydała książkę „Das Ende der Bauernwelt. Die Sowjetisierung des westweißrussischen Dorfes 1944-1953”. Jej prace kilkakrotnie wyróżniano, m. in. w 2001 i 2015 r. otrzymała za swe książki Nagrodę Historyczną Tygodnika „Polityka”. Jest współautorką tomu „Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski” (2008, wydania niemieckie 2009 i 2013). Wraz z prof. A. Herzigiem z Uniwersytetu w Hamburgu napisała – opublikowaną po polsku i niemiecku – pierwszą nowoczesną historię regionu kłodzkiego (2006) oraz przygotowała tom źródeł i materiałów do dziejów regionu X-XX w. (2 wyd. 2010). Jest również współautorką historii Bystrzycy Kłodzkiej (2 wyd. 2019). Zasiada w Radzie Naukowej Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju i jest członkiem redakcji „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”. W latach 2015-2019 brała udział w realizacji projektu „Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XXI w.)” Prowadziła badania nad historią dolnośląskich miast Milicz, Świerzawa i Lubawka w XIX i XX w., które stały się podstawą obszernych rozdziałów w książkach poświęconych tym miejscowością. Obecnie jest kierownikiem grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego zadaniem jest publikacja wspomnień i relacji dotyczących losów Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej i w Związku Radzieckim w latach 30-50. XX w., które przechowywane są w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 

 

PROF. UWR DR HAB. KAROL SANOJCA

Pracuję w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego; od wielu lat kieruję Pracownią Bibliografii Historii Śląska w tym Instytucie; jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, uczestniczę w pracach międzyrządowej Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii oraz Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Dwudziestolecie międzywojennego (w tym Kresów Wschodnich – Uniwersytet Wrocławski jest po części spadkobiercą i kontynuatorem dorobku Uniwersytetu Lwowskiego!). Ponadto studentów specjalności nauczycielskiej zaciekawić mogą również moje doświadczenia w badaniach nad dziejami oświaty polskiej w XIX i XX wieku oraz problemami współczesnej edukacji historycznej.

Wybrane publikacje. Monografie: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej (Wrocław 2003), Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej (Kraków 2013); (red.) Historyczne gry dydaktyczne – rozrywka, regionalizm, refleksja (Wrocław 2018). Artykuły: Szkoła jako instytucja pracy. Pozycja prawna i problemy zawodowe nauczycieli szkół państwowych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów, (Warszawa 2014); Gimnazjalne podręczniki do historii (1999–2019). Próba bilansu, „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych” (Kraków 2017); Edukacja historyczna w gimnazjach ukraińskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Historica Gedanensia” (Gdańsk 2019).

Podczas seminarium zwracam uwagę na budowanie u studentów umiejętności warsztatowych. W miarę możliwości staram się, by tematyka prac licencjackich i magisterskich odpowiadała zainteresowaniom seminarzystów. Zapraszam!

Przykładowe tematy prac realizowanych pod moim kierunkiem:

doktoraty:

– Szkolnictwo polskie w Rzymie w latach 1942–2010

– Oświata polskojęzyczna w Republice Litewskiej w latach 1918–1940

magisteria:

– Działalność dydaktyczna, popularyzatorska i rekreacyjna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu w latach 1953–2010

licencjaty:

– Działalność dobroczynna organizacji społecznych, fundacji i filantropów na łamach "Gazety Lwowskiej" w latach 1919–1926

– Obraz Kaukazu w czasie realizacji Fall Blau w niemieckojęzycznej prasie wydawanej na terenie dzisiejszej Ukrainy

– Sport żużlowy we Wrocławiu w latach 2006–2016 

– Formy upamiętniania Rotmistrza Witolda Pileckiego na Dolnym Śląsku.

 

PROF. ZW. DR HAB. GRZEGORZ STRAUCHOLD

Kierownik zakładu Historii najnowszej IH UWr

Kierownik Pracowni Atlasu Historycznego IH UWr Mail: grzegorz.strauchold@uwr.edu.pl

Oferta seminaryjna.

Zainteresowania badawcze – co przekłada się na akceptowane przeze mnie pomysły badawcze licencjuszy i magistrantów:

- generalnie historia Polski (ziem polskich) i powszechna od końca XIX w. do początków XXI stulecia;

- zagadnienia stricte polityczne; społeczne; regionalne; z zakresu mniejszości narodowych; gospodarcze; statystyczne; polska myśl polityczna (XIX-XX w.); historia tzw. ziem zachodnich i północnych w przestrzeni całego XX w.; stosunki polsko-niemieckie i polsko-czeskie; geografia historyczna; kartografia historyczna; problematyka granic państwowych; sprawy kulturoznawcze i z zakresu antropologii kulturowej; równouprawnienie kobiet w zakresie wskazanym przez tradycyjny ruch feministyczny; literatura science fiction i fantasy; muzyka rockowa (we wszelkich swych odmianach i odcieniach narodowych i ideologicznych na przestrzeni wielu minionych dekad);

- jestem zwolennikiem szerokiego sięgania przez seminarzystów po źródła (archiwalia, prasa etc.), także na poziomie rozpraw licencjackich – co podnosi ich znaczenie i znakomicie ułatwia tworzenie rozpraw magisterskich na kolejnym etapie kształcenia;

- nie znam się na prawie i procedurach prawnych; nie interesują mnie kwestie nauki i postępu technicznego (ALE z wyłączeniem techniki wojskowej i kosmicznej); jestem żelaznym zwolennikiem stosowania dotychczasowych metod badania i wnioskowania historycznego; stosuję szeroko, takoż akceptuję to u studentów, metodologię i efekty metody oral history; nie stosuję – także podczas współpracy seminaryjnej ze studentami – kryteriów tzw. gender studies; nie jestem zwolennikiem ustawiania się na pozycji jedynego „mądrego” w dyskursie seminaryjnym – promotor i seminarzysta/seminarzystka – seminarium ma być udowodnieniem, że jego uczestnik/uczestniczka jest w stanie merytorycznie, warsztatowo i intelektualnie przygotować rozprawę skutkującą osiągnięciem kolejnego etapu jego/jej kształcenia;

- jestem zwolennikiem „wciągania” studentów do życia naukowego poprzez umożliwianie najwybitniejszym spośród nich udziału w organizowanych przez mnie konferencjach naukowych i w sygnowanych przeze mnie zbiorczych publikacjach naukowych.

Pozostałe informacje:

1. Jestem autorem dobrze ponad 400 publikacji, w tym szeregu książek (autorskich i pod redakcją naukową) generalnie podejmujących szeroko rozumiane zagadnienia historyczne, także w „sosie” etnicznym, kulturowym, regionalnym. Takoż jestem autorem i współautorem atlasów z zakresu geografii historycznej i kartografii historycznej. Tematyka mych publikacji wynika z posiadanego wykształcenia historycznego (specjalizacje: archiwistyka; nauczanie historii) oraz politologicznego.

2. Prowadziłem i prowadzę od ponad 40 lat zajęcia dydaktyczne na wszystkich szczeblach kształcenia:

- szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo średnie (także jako nauczyciel akademicki);

- Uniwersytet Wrocławski (Instytut Historyczny: historia zasadnicza; militarioznawstwo; dziedzictwo kultury materialnej…); zajęcia na innych kierunkach uniwersyteckiego kształcenia: polonistyka, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, resocjalizacja, filologia polska, filologia angielska, matematyka (tzw. wykłady humanizujące); forma zajęć: seminaria licencjackie, magisterskie, doktorskie; konwersatoria, wykłady;

- kształcenie (w tym seminaria licencjackie i magisterskie) pozauniwersyteckie (Wyższa szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu) na kierunkach: politologia; administracja.

3. Jestem wymagającym, przez to nierzadko męczącym, aczkolwiek cierpliwym promotorem. Mym celem – od lat konsekwentnie realizowanym - jest doprowadzenie (najlepiej w jednym dniu i o jednej godzinie, wyłączając wypadki losowe) do odnośnego, grupowego egzaminu licencjackiego i magisterskiego w jednym terminie. Najlepiej zaraz po zakończeniu zajęć seminaryjnych. Nie jestem „łowcą” doktorantów. Niemniej wypromowałem w ostatnich kilkunastu latach szereg doktoratów.

 

DR HAB. BOŻENA SZAYNOK PROF. UWR. 

Seminarium licencjackie. 

Tematyka seminarium licencjackiego dotyczy historii oraz historii w przestrzeni publicznej w XX i XXI w. Seminarium kończy się napisaniem pracy licencjackiej. 

Celem seminarium jest jak najpełniejsze poznanie zagadnień wybranych przez studentów (tematy prac licencjackich), osadzenie problemów badawczych w jak najszerszym kontekście (politycznym, społecznym, gospodarczym, psychologicznym….), opanowanie umiejętności warsztatu historyka, opracowanie bibliografii (poznanie literatury przedmiotu, źródeł), wybór i analiza zróżnicowanych źródeł, napisanie pracy licencjackiej. 

Spotkania seminaryjne składają się z dwóch części. W pierwszej, będą prezentowane i wspólnieomawiane kolejne etapy przygotowania rozpraw licencjackich (wybór tematu, poznanie epoki, przygotowanie bibliografii i źródeł, prowadzenie i kolejne etapy kwerendy bibliotecznej, archiwalnej, wywiadów, przygotowanie szczegółowego konspektu, napisanie kolejnych rozdziałów….). 

Obok pracy nad rozprawą licencjacką, na seminarium będziemy omawiać wybrane publikacje dotyczące historii oraz historii w przestrzeni publicznej, dyskutować o trudnych i kontrowersyjnych problemach z nią związanych. Częścią zajęć na seminarium licencjackim są pojedyncze spotkania poświęcone omówieniu książek nagrodzonych w konkursach na najlepszą książkę historyczną: konkurs „Polityki” (maj), konkurs im. K. Moczarskiego (listopad), konkurs im. O. Haleckiego (listopad).

Częścią seminarium jest udział w istotnych wydarzeniach, które dotyczą historii oraz historii w przestrzeni publicznej w XX i XXI w. (wystawy, wykłady, konferencje, projekcje filmowe….). 

W ramach seminarium odbędą się wyjścia:

- do Muzeum Pana Tadeusza: Gabinety świadków historii (Jan Nowak Jeziorański, W. Bartoszewski).

- do Ośrodka Pamięć i Przyszłość (wystawa stała + wystawy czasowe).

- na Cmentarz Osobowicki, Kwatera Ofiar Reżimu Komunistycznego. Oprowadzanie przez przewodnika z IPN.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest: 

 • obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach seminarium (np. wyjścia na wystawy) oraz w dyskusji, wypełnienie zobowiązań związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej (prezentacja dotycząca tematu, prezentacja wstępnego konspektu pracy oraz kolejnych etapów pracy….), napisanie recenzji z obejrzanych filmów/wystaw/książek, przygotowanie literatury na zajęcia.
 • Nieobecności (tylko usprawiedliwione) należy zaliczyć na konsultacjach w terminie dwóch tygodni od powrotu na zajęcia.

Tematyka poszczególnych spotkań:

Czym jest historia ? Przedmiot, obszary badań, podziały w historii… Omówienie poszczególnych działów historii. Omówienie bibliografii: źródła archiwalne, źródła drukowane, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, relacje, akty prawne, prasa, artykuły, opracowania, materiały dostępne w Internecie…... prawidłowy zapis pozycji w bibliografii. Literatura przedmiotu: krytyczne spojrzenie na literaturę przedmiotu. Wypracowanie zasad warsztatu historyka. Dyskusja na temat źródeł: rodzaje źródeł, charakter źródeł, komplementarność źródeł, dostępność źródeł (prace licencjackie studentów). Źródła archiwalne. Źródła: prasa i cenzura. Źródła: wspomnienia, dzienniki… Źródła: Pamiętnikarstwo konkursowe, ankiety, badania OBOP…. Źródła: wywiady, relacje. Źródło- fotografie. Źródła w Internecie. Historyk. Krytyczne czytanie źródeł. Interpretacje, manipulacje źródłami…… Zasady warsztatu historyka. Metodologia i metodyka. Etyka w badaniach historyka. Jak opisywać historię ? Jak pisać o trudnej historii ? Jak ciekawie opisywać historię i opowiadać o przeszłości ? Cechy dobrego pisarstwa historycznego. Historiografia: Monografie. Biografie. Nie tylko historia: obecność innych nauk w opisie przeszłości (psychologia, socjologia, antropologia, polityka, ekonomia….). Polityka historyczna. Struktura pracy licencjackiej. Kwestie formalne związane z pracą licencjacką: terminy złożenia prac, terminy obrony, forma pracy, zagadnienia dotyczące plagiatów. Przygotowanie do egzaminu.

 

Seminarium magisterskie.

Tematyka seminarium magisterskiego dotyczy historii oraz historii w przestrzeni publicznej w XX i XXI w. 

Seminarium kończy się napisaniem pracy magisterskiej. 

Celem seminarium jest jak najpełniejsze poznanie zagadnień wybranych przez studentów (tematy prac magisterskich), osadzenie problemów badawczych w jak najszerszym kontekście (politycznym, społecznym, gospodarczym, psychologicznym….), opanowanie umiejętności warsztatu historyka, opracowanie bibliografii (poznanie literatury przedmiotu, źródeł), wybór i analiza zróżnicowanych źródeł, napisanie pracy magisterskiej. 

Spotkania seminaryjne składają się z dwóch części. W pierwszej, będą prezentowane i wspólnie omawiane kolejne etapy przygotowania rozpraw magisterskich (wybór tematu, poznanie epoki, przygotowanie bibliografii i źródeł, prowadzenie i kolejne etapy kwerendy bibliotecznej, archiwalnej, wywiadów, przygotowanie szczegółowego konspektu, napisanie kolejnych rozdziałów….). 

Obok pracy nad rozprawą magisterską, na seminarium będziemy omawiać wybrane publikacje dotyczące historii oraz historii w przestrzeni publicznej, dyskutować o trudnych i kontrowersyjnych problemach z nią związanych. Częścią zajęć na seminarium magisterskim są pojedyncze spotkania poświęcone omówieniu książek nagrodzonych w konkursach na najlepszą książkę historyczną: konkurs „Polityki” (maj), konkurs im. K. Moczarskiego (listopad), konkurs im. O. Haleckiego (listopad).

Częścią seminarium jest udział w istotnych wydarzeniach, które dotyczą historii oraz historii w przestrzeni publicznej w XX i XXI w. (wystawy, wykłady, konferencje, projekcje filmowe….). 

W ramach seminarium odbędą się wyjazdy do:

 1. Gdańska: (II wojna światowa i Solidarność). Zwiedzamy: Westerplatte, muzeum Poczty Polskiej, muzeum II wojny światowej, Europejskie Centrum Solidarności….. Wyjazd dwudniowy, z jednym noclegiem.
 2. Muzeum Auschwitz-Birkenau i Centrum Żydowskie w Oświęcimiu (wyjazd jednodniowy)
 3. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Katyńskie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, Cytadela, Pawiak, Umschlagplatz (wyjazd dwudniowy z jednym noclegiem) 

Warunkiem zaliczenia seminarium jest: 

 • obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach seminarium (np. wyjścia na wystawy) oraz w dyskusji, wypełnienie zobowiązań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej (prezentacja dotycząca tematu, prezentacja wstępnego konspektu pracy oraz kolejnych etapów pracy….), napisanie recenzji z obejrzanych filmów/wystaw/książek, przygotowanie literatury na zajęcia.
 • Nieobecności (tylko usprawiedliwione) należy zaliczyć na konsultacjach w terminie dwóch tygodni od powrotu na zajęcia.

Tematyka poszczególnych spotkań

Czym jest historia ? Przedmiot, obszary badań, podziały w historii… Omówienie poszczególnych działów historii. Omówienie bibliografii: źródła archiwalne, źródła drukowane, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, relacje, akty prawne, prasa, artykuły, opracowania, materiały dostępne w Internecie…... prawidłowy zapis pozycji w bibliografii. Literatura przedmiotu: krytyczne spojrzenie na literaturę przedmiotu. Wypracowanie zasad warsztatu historyka. Dyskusja na temat źródeł: rodzaje źródeł, charakter źródeł, komplementarność źródeł, dostępność źródeł (prace magisterskie studentów). Źródła archiwalne. Źródła: prasa i cenzura. Źródła: wspomnienia, dzienniki… Źródła: Pamiętnikarstwo konkursowe, ankiety, badania OBOP…. Źródła: wywiady, relacje. Źródło- fotografie. Źródła w Internecie. Historyk. Krytyczne czytanie źródeł. Interpretacje, manipulacje źródłami…… Zasady warsztatu historyka. Metodologia i metodyka. Etyka w badaniach historyka. Jak opisywać historię ? Jak pisać o trudnej historii ? Jak ciekawie opisywać historię i opowiadać o przeszłości ? Cechy dobrego pisarstwa historycznego. Historiografia: Monografie. Biografie. Nie tylko historia: obecność innych nauk w opisie przeszłości (psychologia, socjologia, antropologia, polityka, ekonomia….). Polityka historyczna. Struktura pracy magisterskiej. Kwestie formalne związane z pracą magisterską: terminy złożenia prac, terminy obrony, forma pracy, zagadnienia dotyczące plagiatów. Przygotowanie do egzaminu.

 

DR HAB. BARBARA TECHMAŃSKA

Moje zainteresowania badawcze: historia XX wieku, historia oświaty oraz dydaktyka historii i wos. Szczegółowa problematyka to historia społeczna Dolnego Śląska po 1945 roku oraz historia szkolnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji mniejszości narodowych). Bliska jest mi problematyka osadnictwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych i życia codziennego. Interesuję się również zagadnieniami związanymi z historią w przestrzeni publicznej (m.in. historią w mediach i rozrywce). 

 

PROF. DR HAB. JAKUB TYSZKIEWICZ

Zachęcam do uczestniczenia w moim seminarium wszystkich Państwa, którzy chcą przygotować pracę magisterską powiązaną z następującymi zagadnieniami:

 • Historia polityczna i społeczna Stanów Zjednoczonych w XX w.; 
 • Kultura amerykańska po II wojnie światowej;
 • Polityka zagraniczna USA w XX wieku;
 • Mit amerykański
 • Anty-amerykanizm i propaganda antyamerykańska;
 •  Dyplomacja PRL;
 • Historia Wrocławia i Dolnego Śląska po II wojnie światowej

 

PROF. DR HAB. GABRIELA WĄS

Informacje o problematyce badań własnych i zakres ewentualnych tematów w ramach seminariów licencjackich i magisterskich:

Historia Śląska X-XXI wiek; historia protestantyzmu XVI-XXI wiek; historia dynastii Habsburgów X-XX wiek; historia Europy X-XVIII wiek; Historia polska XV-XVIII wiek; historia Reformacji w XVI - XVII wieku; Historia wyznaniowa Europy i poszczególnych państw europejskich, a zwłaszcza formowanie się Kościołów i procesy konfesjonalizacji w okresie nowożytnym; historia małżeństwa i rodziny, w tym prawa małżeńskiego i rodzinnego; 

 

DR HAB. JOANNA WOJDON PROF. UWR 

Idąc tropem jednej z prac licencjackich, powstałych na moim seminarium, a poświęconych życiu codziennemu w Polsce pod rządami Gomułki w świetle ogłoszeń drobnych: „Przyjmę na seminarium osoby zainteresowane historią najnowszą, badaniami nad edukacją historyczną, propagandą polityczną, historią w przestrzeni publicznej, migracjami i diasporami oraz innymi zagadnieniami związanymi z badaniem raczej nie bardzo odległej przeszłości”

Oto wybrane tematy prac, powstałych w ramach prowadzonych przeze mnie seminariów licencjackich i magisterskich:

Opublikowane w formie książek:

Marcin Dyś, Oczami rockmana: Polska i świat w tekstach polskich twórców rockowych lat 80. i 90. XX wieku, GAD Records 2010.

Sebastian Górski, Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949, Wrocław: Chronicon, 2011.

Kamila Kędziora, Nazewnictwo ulic Wrocławia w latach 1945–1994, Warszawa 2012, 240 s.

(Nagroda Prezesa IPN: Debiut Historyczny Roku)

Agnieszka Marczak, Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w latach 1962-1989, Łomianki: LTW 2017

Opublikowane w formie artykułów:

Anna Borkiewicz, Memy internetowe o tematyce historycznej

Katarzyna Targosz, Życie codzienne w PRL lat 1956-1970 w świetle ogłoszeń drobnych

Agnieszka Fic, Świadomość historyczna dolnośląskich licealistów w świetle ich narracji

Katarzyna Michalewicz, Relacje Polaków z Chińczykami i Japończykami w Harbinie w latach 1932-1936 w świetle prasy polonijnej: ,Llistów Harbińskich” oraz ,,Dalekiego Wschodu” oraz wybranych wspomnień członków Polonii harbińskiej

Ewa Woźniak-Wawrzyniak, Wielość narracji. O sposobach przedstawiania postaci historycznej na przykładzie biografii Edyty Stein (Nagroda im. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską poświęconą historii najnowszej)

Dorota Choińska, Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych na Białostocczyźnie w kontekście konfliktu pamięci zbiorowych oczami internautów (Nagroda im. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską poświęconą historii najnowszej; rozdział w wydawnictwie Routledge w druku)

Marta Kopiniak, Studenci i muzea. Analiza relacji (rozdział w wydawnictwie Routledge w druku)

Agata Moskwa, Odbiór miejsc pamięci związanych z wybuchem bomby atomowej w Hiroszimie na przykładzie Muzeum Pokoju w świetle komentarzy serwisu TripAdvisor (rozdział w wydawnictwie Routledge w druku)

Jakub Szutenbach, Tematyka obozów koncentracyjnych w anglojęzycznej muzyce popularnej

Sławomir Ignerowicz, Polityka Richarda Nixona w wybranych fotografiach oraz memach internetowych

Katarzyna Targosz, "Żeby mama mogła pracować" - wrocławskie żlobki okresu 1956-1970

Agnieszka Połamany, Biblioteki szkolne jako narzędzie polityki historycznej PRL

Natalia Olejnik, Życie emigrantów w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. na podstawie listów polskich i norweskich

Teah Major, Rev. Jerzy Popiełuszko in American memory

Dominika Sapińska, Wizerunek kobiet w prasie kobiecej NRD i RFN lat 1963-1990

Olga Kowalczyk, Przestępczość kryminalna we Wrocławiu w latach 1945-1948 w świetle prasy lokalnej.

Jakub Wanot, Wykorzystanie legend w promowaniu miejsc o charakterze historycznym na przykładzie zamku w Niedzicy

Marta Serafin, Losy Karpatczyków w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 1940-1943/44 w świetle pamiętników i wspomnień

Iga Hetnar, Wybrane aspekty rewolucji kulturalnej w Chinach w świetle raportów CIA

Paweł Wilamowski, Obraz Igrzysk Olimpijskich w 1984 w Los Angeles w polskiej prasie.

Wojciech Bednarski, Polityka historyczna Wrocławia 2004-2014

Piotr Bienias, Turniej szachowy w Polanicy w latach 1963-1989

 

 DR HAB. JOANNA WOJDON PROF. UWR.

Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, była stypendystka Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, członkini zarządu International Society for History Didactics i redaktor prowadząca rocznika stowarzyszenia, członkini komitetu sterującego Międzynarodowej Federacji Public History (International Federation for Public History). Członek rady redakcyjnej Polish American Studies – czasopisma wydawanego od 1944 r. przez Polish American Historical Association. Członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Przewodnicząca Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej Komitetu Nauk Historycznych PAN. Członek Międzywydziałowej Komisji Badań Diaspory Polskiej Akademii Umiejętności. Współautorka pierwszego polskiego e-podręcznika do historii. Inicjatorka pierwszych w Polsce studiów magisterskich z zakresu historii w przestrzeni publicznej (public history). Inne obszary jej zainteresowań obejmują nauczanie historii przez rozrywkę, wpływ polityki i propagandy na edukację, zwłaszcza w Polsce Ludowej, oraz historię Polonii amerykańskiej po II wojnie światowej. Aktualnie realizuje grant NCN poświęcony historii Polonii amerykańskiej oraz kieruje polskimi zespołami badawczymi w dwóch grantach z programu Erasmus+, dotyczących kształcenia nauczycieli historii i wos, wykonawczyni w grancie Luxembourg National Grant Fund, kierowanym przez Prof. Thomas Cauvina.

Z ostatniej chwili: i tu bardzo potrzebni są studenci znający język angielski i niemiecki – wraz ze studentami public history biorę udział w międzynarodowym, amerykańsko-niemiecko-austriacko-polskim seminarium studenckim badającym losy niemieckiej rodziny, która w XIX wieku wyemigrowała ze wsi Moszczanka koło Prudnika (wówczas Langenbruck) i osiadła w Kansas City. 

Wykaz publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=koZ1pFsAAAAJ&hl=en  

 

DR HAB. MAREK WÓJCIK

Zainteresowania badawcze: nauki pomocnicze historii, zwłaszcza dyplomatyka, genealogia, heraldyka i sfragistyka, przede wszystkim w czasach średniowiecza, ale także wykraczające poza tę epokę (np. współczesna heraldyka samorządowa), oraz dzieje średniowiecznego Śląska.

 

 

PROF. DR HAB. LESZEK ZIĄTKOWSKI

 • Dane osobowe
 • prof. dr hab. Leszek Antoni Ziątkowski

 

 • Wykształcenie:
  • profesura 2020
  • habilitacja, 2007 -  „Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku”, Rada Naukowa Instytutu Historycznego UWr, recenzenci:  prof. dr hab. Krystyn Matwijowski, prof. dr hab. Witold Molik, prof. dr hab. Wiesław Puś, 
  • doktorat,  1995 - „Ludność żydowska we Wrocławiu w latach 1812-1914”, Instytut Historyczny UWr, promotor prof. dr hab. Marek Czapliński,
  • wyższe, magisterium: 1979 - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny - praca magisterska „Brandenburgia, Prusy a Polska w czasie bezkrólewia w 1648 r.”, promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński
  • średnia, matura: 1975 - XIV Liceum Ogólnokształcące im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
  • podstawowe: 1971 - Szkoła Podstawowa nr 81 im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

 

 • Krótki przebieg pracy zawodowej (stanowiska, miejsce zatrudnienia)
 • od 1989 – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny, biblioteka później Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w.,
 • 1988 – Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu,
 • studia doktoranckie, 1981-1987 – Instytut Historii PAN w Warszawie,
 • Praca naukowa
 • Omówienie głównych zainteresowań naukowych- historia XVII w., historia Żydów, historia nowożytna Polski i powszechna XVI-XIX w., stosunki polsko-niemieckie, opozycja w PRL
 • Osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, 

48 licencjatów, 

40 magisteriów

opieka promotorska nad zakończonymi obronami trzema doktoratami

opieka nad kolejnymi 4 doktorantami.…

 • Liczba recenzowanych publikacji (komunikaty, streszczenia oddzielnie)
 • Publikacje: STAN Z 2018
  • monografie samodzielne (książki): 9, w tym:  tłumaczona na niemiecki 1, 
  • monografie – współautorstwo (książki): 15, w tym: drugie wyd. 1,
  • artykuły – 46,
  • recenzje i sprawozdania – 16
 • Recenzje wydawnicze: 10
 • Udział w zjazdach, konferencjach naukowych i sympozjach krajowych i zagranicznych, doniesienia zjazdowe

prze53 konferencjach w tym:

 • zagraniczne 7; 

5 Seminarium:

zakres chronologiczny: XV-XX w.; zakres tematyczny: historia powszechna i Polski - szczególnie nowożytność, Żydzi, opozycja peerelowska

 

PROF. DR HAB. ROŚCISŁAW ŻERELIK

Problematyka podejmowana na seminarium magisterskim na 1 roku 2 stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

Dzieje średniowiecznego Śląska i Polski, dzieje miast śląskich w średniowieczu, nauki pomocnicze historii (m. in. dyplomatyka, sfragistyka, genealogia, heraldyka), archiwistyka, epoka wypraw mongolskich, w tym dzieje Armenii, Gruzji, Turcji Seldżuków, kampanie i bitwy tego okresu