Studia magisterskie

 

 

O ile tradycyjna historia koncentruje się na źródłach i stawia pytania „Jak było? Skąd wiadomo, jak było?”, to public history, czerpiąc z osiągnięć nauki historycznej, pyta: „Co ludzie wiedzą o przeszłości? Skąd wiedzą? Jak pobudzić ich zainteresowania i jak je wykorzystać?” Bazując na doświadczeniach zagranicznych, możliwościach kadrowych UWr oraz potencjalnych obszarach zatrudnienia, studia na UWr skupiają się na sześciu obszarach historii w przestrzeni publicznej i oferują studentom wybór sześciu specjalności tematycznych, spośród których studenci po I semestrze wybierają jedną:

- archiwistyka cyfrowa

- edytorstwo

- popularyzacja

- pamięć i polityka historyczna

- interpretacje historii

- dziedzictwo kulturowe

 

Prace magisterskie obronione w ostatnim czasie, które stały się podstawą recenzowanych publikacji naukowych, w tym w książkach wydawnictwa Routledge i czasopismach punktowanych

 • Anna Borkiewicz, Memy internetowe o tematyce historycznej
 • Ewa Woźniak-Wawrzyniak, Wielość narracji. O sposobach przedstawiania postaci historycznej na przykładzie biografii Edyty Stein (Nagroda im. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską poświęconą historii najnowszej)
 • Dorota Choińska, Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych na Białostocczyźnie w kontekście konfliktu pamięci zbiorowych oczami internautów (Nagroda im. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską poświęconą historii najnowszej)
 • Marta Kopiniak, Studenci i muzea. Analiza relacji
 • Agata Moskwa, Odbiór miejsc pamięci związanych z wybuchem bomby atomowej w Hiroszimie na przykładzie Muzeum Pokoju w świetle komentarzy serwisu TripAdvisor
 • Agnieszka Fic, Świadomość historyczna dolnośląskich licealistów w świetle ich narracji
 • Katarzyna Michalewicz, Relacje Polaków z Chińczykami i Japończykami w Harbinie w latach 1932−1936 w świetle prasy polonijnej: „Listów Harbińskich” oraz ,,Dalekiego Wschodu” oraz wybranych wspomnień członków Polonii harbińskiej

 

Wystawy plenerowe zrealizowane przez studentów we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia

 • Plenery filmowe na Dolnym Śląsku (2022)
 • Odra jako rzeka (2021)
 • Gazeta sierpniowa (2020)
 • Powojenne wrocławianki i ich dzieła (2020)
 • Wrocław na plakatach i dzieciństwo w PRLu (2019)
 • Skarby Wrocławia. Nieme ofiary II wojny światowej (2018)

 

Podwójny dyplom

Wyjedź w ramach Erasmusa+ do paryskiego UPEC i zdobądź drugi dyplom.

infografika

Sformalizowanie współpracy pomiędzy uniwersytetami było możliwe dzięki finansowaniu z programu NAWA KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia. 

 

Międzynarodowa Szkoła Letnia Public History

Od 2018 r. Instytut Historyczny organizuje Międzynarodową Szkołę Letnią Public History, w której uczestniczą studenci historii w przestrzeni publicznej.

baner-szkola

 

Absolwentów studiów w zakresie historii w przestrzeni publicznej (public history) wyróżnia to, że posiadają wiedzę nie tyle na temat samej przeszłości (co jest domeną historyków), ile na temat funkcjonowania wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej oraz metod wpływania na owo funkcjonowanie. Potrafią w sposób świadomy i kompetentny pozyskiwać, przechowywać, opracowywać i upowszechniać dziedzictwo przeszłości oraz badać, w jaki sposób czynią to inni. W toku studiów rozwijają cenione przez pracodawców umiejętności i kompetencje: wystąpienia publiczne, tworzenie i edycję tekstów użytkowych oraz prezentacji multimedialnych, współpracę w grupie, planowanie i realizację projektów, zarządzanie czasem, elastyczność, kreatywność. W ten sposób są przygotowani do pracy w firmach i instytucjach zaangażowanych w zachowywanie, kształtowanie i upowszechnianie pamięci o przeszłości, a związanych z działalnością w obszarze: 

 • pozaszkolnej edukacji historycznej – domy kultury, biblioteki, instytucje samorządowe (takie jak Pamięć i Przyszłość), instytucje państwowe (takie jak IPN); 
 • historii i sztuki – muzea, skanseny, zespoły twórców (np. eksperci dla filmów, gier czy imprez o tematyce historycznej); 
 • historii i mediów – wydawnictwa, prasa, szczególnie tzw. nowe media, portale internetowe, kanały tematyczne (np. TVP Historia); 
 • archiwistyki i oral history – prywatni zleceniodawcy, instytucje samorządowe;  
 • polityki historycznej – partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe; 
 • współpracy międzynarodowej – instytucje europejskie. 

 Sprawdź zasady rekrutacji i aplikuj.