Rekrutacja

STUDIA STACJONARNE

 

Kierunek: HISTORIA

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

 0,5

 1

Przedmiot

dowolny pisemny (inny niż wybrane wcześniej)

 0,5

 1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 0,5

 1

 

STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu.

 

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą:
- na specjalność nauczycielską: TYLKO absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku Historia oraz absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia.
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: www.hist.uni.wroc.pl.

 

Kierunek: DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

NOWA MATURA

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

  Przedmiot

  Współczynnik

  Współczynnik

  język polski (pisemny)

  0,5

  1

  dowolny przedmiot pisemny (inny niż wybrane wcześniej)

   

  0,5

  1

  język obcy nowożytny (pisemny)

  0,5

  1

  STARA MATURA

  Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu.

   

   

  Kierunek: MILITARIOZNAWSTWO

  Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia stacjonarne

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

   

  NOWA MATURA

  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
  • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
  • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

  Przedmiot

  Współczynnik dla poziomu podstawowego

  Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

  historia

   0,5

   1

  Przedmiot (pisemny)

  dowolny (inny, niż wcześniej wybrany)

   0,5

   1

  Język obcy nowożytny (pisemny)

  dowolny

   0,5

   1

   

  STARA MATURA

  Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu.

   

  Kierunek: ANTIQUITY AND ARCHAEOLOGY

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a)     posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,

  znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.

   

  Kierunek: EUROPEAN CULTURES

  Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia stacjonarne

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

   

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a)     posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,

  znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.

   

   

  Kierunek: HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Zasady rekrutacji:

  Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia stacjonarne

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki dowolnego kierunku studiów, zainteresowani funkcjonowaniem historii w przestrzeni publicznej. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.

  Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów można znaleźć na stronie: http://www.joanna.wojdon.net/pl/public_history/

   

  Kierunek: CULTURAL COMMUNICATION

  Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia stacjonarne

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a)     posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni,

  znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.

   

  STUDIA NIESTACJONARNE

  Kierunek: DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

  Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne

  Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  NOWA MATURA I STARA MATURA

  Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

   

  Kierunek: HISTORIA

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne

  NOWA MATURA i STARA MATURA

  Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

   

   

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne

  Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą:
  - na specjalność nauczycielską: TYLKO absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku Historia oraz absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia.

   

   

  Studia: zaoczne drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) dla absolwentów kierunków studiów innych niż historia

  Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie)

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski kierunków innych niż historia. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów